Co je třeba vzít s sebou k zápisu?
K zápisu je nutné vzít s sebou občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.

 

Průběh zápisu
Po příchodu se vás ujme zkušená učitelka, ověří základní předpoklady dítěte pro školní docházku a společně vyřídíte potřebné formality. Nejde o žádné složité "testování", které by dítě nějak stresovalo. Cílem kratičkého a nenásilného povídání je předem odhadnout, zda dítě nebude mít s nástupem do školy vážnější problémy. Pokud ano, rodiče dostanou doporučení, jak dál postupovat.


 
Žádost o odklad školní docházky
K zápisu se musí dostavit všechny děti, které do konce srpna dovrší 6 let. Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, zákonný zástupce může u zápisu písemně požádat o odklad školní docházky. Žádost doloží doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Na základě těchto podkladů může ředitel školy odložit začátek povinné školní docházky o jeden rok.
 
Informace o přijetí
Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno na webových stránkách školy i na vývěsce.  Dítě bude vedeno pod registračním číslem, které zákonní zástupci obdrží při zápisu.
Rozhodnutí o odkladu školní docházky (pokud rodiče podali příslušnou žádost s potřebnými doklady) obdrží zákonní zástupci poštou.
Správní řízení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání se řídí správním řádem. Účastníci (zákonní zástupci žáků) mají právo v průběhu správního řízení nahlížet do spisu.


Co by dítě mělo k zápisu umět?

  • Jméno, příjmení, bydliště, věk, jména rodičů, jména sourozenců
  • Orientaci v prostoru (pojmy vlevo, vpravo, nahoře, dole, vpředu, vzadu)
  • Barvy a tvary (základní geometrické tvary - čtverec, obdélník, trojúhelník, kruh)
  • Napočítat do 5 (poznat počet teček)
  • Poznat, na kterou hlásku začíná slovo, rozdělit slovo na slabiky (vytleskat)
  • Učitelka požádá dítě o recitaci básně (bude sledovat výslovnost), kresbu lidské postavy
  • Dítě by mělo zvládnout základní sebeobsluhu (oblékání, svlékání, základní hygienické návyky)